חישמ ימוסריפ
שידיא וא ק"הלב

English Index
How To Read And Print These Files?

Visit
http://www.holysparks.com

תמשנ יוליעל
ןמלק הדוהי םייח 'ר ח"הרהו ג"הרה ארתאד ארמה
ואלראמ ה"ע עשוהי םהרבא 'ר ברה ןב
ס"שת'ה ןויס ף"כ ,ק"שעו םויל רוא רטפנ
.ה .ב .צ .נ .ת

טנרטניאה ךרד תומורת חולשל ןאכ ץחל

ק"הלב - שדח המ
תילגנאב - שדח המ
שדח

416 k "ד"סשת זומת 'ג"ל הרושת "צ"צ"ה ר"ומדא ק"כל - "הנמ ימ" רמאמ
280 k "ד"סשת טבש ד"וי"ל הרושת "א"צרת - ישארל תחת ולאמש" רמאמ
389 k "ד"סשת תבט 'ה"ל הרושת "א"צרת - בקעי שרשי םיאבה" רמאמ
472 k "ד"סשת ולסכ ד"י & ד"וי"ל הרושת "א"צרת - בקעי אציו" רמאמ
276 k "ד"סשת ח"מ ף"כ"ל הרושת "ה"לרת - םגווזל השק ,ףסוי תרופ ןב" ירמאמ
353 k "ד"סשת חנ תבש"ל הרושת "א"צרת - הביתל השעת רהצ" רמאמ
302 k "ד"סשת תישארב תבש"ל הרושת "א"צרת - ארב תישארב" רמאמ
448 k "ד"סשת ת"חמש"ל הרושת "א"צרת - תרצע ינימשה םויב" רמאמ
489 k "ד"סשת תוכוסה גח"ל הרושת "א"צרת - ובשת תוכוסב" רמאמ
274 k "ד"סשת ה"ר"ל הרושת "צ"צ"ה ר"ומדא ק"כל - רעיה יצעב חופתכ" רמאמ
292 k "ג"סשת לולא א"י"ל הרושת "ה"לרת - הנהנה לכ ,הנהנה לכ ל"זראש המ ןיבהל" ירמאמ
194 k "ג"סשת א"נמ ף"כ"ל הרושת "ה"לרת - ל"ביר רמא" רמאמ
509 k "ג"סשת ומחנ תבש"ל הרושת "ב"פרת - ומחנ ומחנ" רמאמ
205 k "ג"סשת זומת 'ג"ל הרושת "צ"רת - רמוא יבר" רמאמ
358 k "ג"סשת תועובש"ל הרושת "ג"צרת - םינפב םינפ" רמאמ
217 k "ג"סשת רמועב ג"ל"ל הרושת "צ"רת - ונמע וניקלא 'ה יהי" רמאמ
316 k "ג"סשת רייא 'ב"ל הרושת "ד"לרת - ךישוע ךילעוב יכ" רמאמ
637 k "ג"סשת ןסינ א"י"ל הרושת "ד"צרת - חספה גח" סרטנוק
419 k "ג"סשת ןסינ 'ב"ל הרושת "צ"רת - םיבר םימ" רמאמ
327 k "ג"סשת םירופ"ל הרושת "א"צרת - םידוהיה לבקו" רמאמ
887 k "ג"סשת להקיו פ"ש"ל הרושת "ב"פרת המורת יל וחקיו 'וג רבד ,אשת יכ" ירמאמ
443 k "ג"סשת טבש ד"וי"ל הרושת "ד"צרת םיקידצ ןידיתע רזעלא ר"א ,םכל הזה שדחה" ירמאמ
524 k "ג"סשת תבט 'ה"ל הרושת - "ג"סרת - םולשב הדפ" רמאמ
876 k "ג"סשת ולסכ ח"ר"ל הרושת - "ג"סרת - ןתנוהי ול רמאיו" רמאמ
436 k "ג"סשת ת"חמש"ל הרושת - "לרת - ת"חמשו צ"עמש" סרטנוק
882 k "ג"סשת ה"ר"ל הרושת - "ג"סרת - יעיבשה שדוחבו" רמאמ
316 k "ב"סשת זומת 'ג"ל הרושת - "ב"סרת םדא השענ" רמאמ
"ב"סשת ןסינ א"י"ל הרושת - "ג"סרת - רוכזת ןעמל" רמאמ
"ב"סשת טבש ד"וי"ל הרושת - ב"פרת ורתי פ"ש רמאמ
"ב"סשת תבט 'ה"ל הרושת - "ג"סרת - םידסחה לכמ יתנוטק" רמאמ
ב"סשת םיחולשה סוניכל הרושת - ג"סרת - רמצכ גלש ןתונה ה"דל תוהגה

שטיוואבויל םימימת-יכמות תבישי ידימלת השלש נ"על שדקומ
ט"נשת'ה לולא ח"רדב םויב הדירחמ םיכרד-תנואתב וגרהנש

Adobe Acrobat Reader 4.0 :דירוהל ןאכ ץחל

ימויה ם"במרה דומילל רועיש הרומ
חישמ לע םיעדוי םירוועה םג וישכע


הלואגה ןמז וידר

:ק"הל

א"שנת'ה םיטפוש פ"ש תחיש
א"שנת'ה ןסינ ח"כ תחיש
"לבבבש וניבר תיב" סרטנוק

.הלואגה תרושב תצפהל ימלועה ןועובשה חישמ תיב
.ב"נשת-א"שנת םינשהמ מ"המ ש"דא ק"כ תוחיש תוכלמ רבד
.םימיה תירחא ינינעב יעובש ןויליג הרוהטה הנומאה
תנשמ לחה) מ"המ ש"דא ק"כ תוחישמ לעופב השעמל תוארוה טקל רקיעה אוה השעמה
.(ח"משת
.חישמו הלואג ינינעב שדוק-תוחיש ללוכה ,יעובש סרטנוק ךלמה יחי
תאצוהב ,תבשב תוליהק תלהקה ינינעב חישמ לש ותרותמ יעובש ןויליג תוליהק ליהקהל
.קראי-וינ ,תימלועה ד"בח-תדוגא-יריעצ
י"ע ,770-ב תבש לכ תארקל ל"ויה ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש תהגומ החיש תוחיש יטוקל
."תוחיש תצפהל דעו"
.ב ד"בח רפכ ,"קחצי יול ןוכמ" תאצוהב ,םידליל יעובש ןויליג יח ןייעמ
.שדוקה ץראב ה"תא זכרמ תאצוהב ,תובישיה ינבל ןוחרי תוימינפ
.הלואגה ינינע תרבסהל יצראה ןולעה הלואג ינינפ
תיתימאה הלואגה ןעמל הדוגאה" תאצוהב ,חישמה תומי לש יעובש ןויליג הלואגה תחיש
."המילשהו

:שידיא

.קראי-וינ ,"הרות ילהא" ךוניח דסומ י"ע ל"ויה ,םידליל יעובש ףד הרות רבד
.חישמו הלואג ינינעב שדוק-תוחיש ללוכה ,םידליל דחוימ סרטנוק "הרשיה ךרד" סרטנוק
"ת"הק" תאצוהב ,מ"המ ש"דא ק"כ ראיבו ןגינש םינוגינה לע תורבוח יתש םינוגינ טוקיל
.(ב"נשת ,ןילקורב)
ילהא" תבישי תאצוהב ,רפסה ךותמ עובשה תשרפל םיעטק טייצ רעד טימ ןבעל
.קראי-וינ ,"הרות


PDF לש טמרופב קר םה םישדחה םייפרגה םיצבקה - ט"נשת טבש ד"ימ לחה :הרעה

שדקומ הז רתא
יבס תמשנ יוליעל
ד"יה יולה ןנחלא קחצי 'ר םימתה ח"הרה
ה"ע יולה בייל אדוהי ר"ב
בולגש
,צ"חרת'ה ירשת 'ד םויב תודהיה תקזחה דעב ושפנ תוריסמ ילגרל רסאנ
צ"חרת'ה תבט ה"כ םויב ורסאמב חצרנו
.ה .ב .צ .נ .ת
*
תוכזלו
א"טילתש אשאייראמ תינברה ותגוז
הנוכנה תואירב ךותמו תובוט םינשו םימי תוכיראל

תילגנאב - ישאר ףדל רוזח

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי