ופסנ םימימת השלש
הדירחמ םיכרד-תנואתב

(16-19 'ע [ט"נשת'ה לולא 'ח] 242 'סמ ןוילג "חישמ תיב" ןועובשב הספדנש הבתכמ קלח)


ח"רד 'ב ,ישיש םוי לש ורקובב ,לבת יבחרב ש"נא תוליהקו סטייה-ןוארק תנוכש לע דרי דבכ לבא
םימימת השולש רשאכ ,םימימתהו ש"נא תחפשמ תא דקפש ארונה ןוסאה רבד עדוויה םע ,לולא
.השק חרואב עצפנ - םייחל-לדביי - ףסונ רוחבו ,קרוי-וינ ירהב הדירחמ הנואתב ופסנ

21 ןב ,ה"ע הבהו רוא ;הלופעמ 24 ןב ,ה"ע ןוטיב איג :םה ןוסאב ופסנש םימימתה תומש
.ןולוחמ 21 ןב ,ה"ע יקסבומיחנ המלשו ;הלופעמ

יסנומ ריעהמ הרזח םכרדב ויה העבראה רשאכ ,רקובב שמח העשל ךומס העריא הנואתה
הלעו שיבכה ןמ הטס ,הרשי העיסנב בכרה ךישמה ,ךרדה לש םילוקיעה דחאב .סטייה-ןוארקל
.ץעב הבר המצועב עקתנש דע ,הריהמ העיסנב ךישמה רחא .רפע תללוס לע

ואצמ ,ותושרבש ירלולסה ןופלטהמ םהילא גייח ףלוח גהנש רחאל ,םוקמל ועיגהש הלצהה תוחוכ
דיל בשי יכ קר םהל רפסל עדי אוה .תיקלח הרכהב אוהשכ ךרדה ידיצל ךלשומ עוצפה רוחבה תא
.בכרל ץוחמ ומצע תא אצמ ררועתהשכו ,םנמנמ אוהשכ גהנה

םילזונה תאצוהל חותינ רבע םש ,יסנומבש "סקיינ" האופרה-תיבב זפשואמ עוצפה רוחבה
ארקנ רוביצהו ,ופוג יקלח לכב םירבשו תולבחמ לבוס אוה ,ינוניב רדגומ ובצמ .ויתואירמ
.תור ןב ןורי לש הריהמה ותמלחהל ללפתהל
ה"ע יקסבומיחנ המלש 'תה
ה"ע הבהו רוא 'תה
ה"ע ןוטיב איג 'תה
(קרמיינ .ש ןויכראמ תונומתה)


ןושארה רוקיבה .רוזיאב לויט תרגסמב ,770-ל םינש שולשכ ינפל עיגה ,ה"ע ןוטיב איג 'תה
'יש רהוז ת"הרה ידי-לע ,טרפב תודיסחלו ללכב תודהיל ברקתהל לחה אוהו ויניעב ןח אצמ
.תפצב ד"בח ידיסח תבישיב םייתנשכ דמל ךשמהב .רמע

ישיש םויב ,רומאכו ,שדוקה-ץראב הרצק תוהש רחאל ,770-ל בש הנואתה ינפל םיימוי
'ג - ותדלוה םוי יאצומב לח ותרובק םוי .דבלב 24 ןב אוהו רצקה וייח ליתפ עדגנ רקוב-תונפל
.לולא

הלייא ,ומאמ םתייתה ד"נשת'ה רייא שדוחב .תיחכונה 'הצובק'ב דימלת היה ,ה"ע הבהו רוא 'תה
ועיגה ד"בח ידיסחשכ ,'העבש'ה ימיב רבכ .הלופעב תפות-תינוכמ תוצצופתהמ הגרהנש ,ד"יה
דומלל לחה ךרדה ךשמהבו ,םמע דדייתה ,הליבאה החפשמל ןיליפת חינהל תנמ-לע ותיבל
.תפצב ד"בח ידיסח תבישיב

התוא - 770-ב 'הצובק'ה תנשל עסנ ,תודיסחו הלגנ דומילב וצרמ תא עיקשה םהב םייתנשכ רחאל
.םייסל הכז אל

הליחת ;ד"בח-רפכב הלודגו הנטק הבישיב וידומיל תונש תא השע ,ה"ע יקסבומיחנ המלש 'תה
.'הצובק'ל וירבח םע עסנ ח"נשת'ה תנשב .תיזכרמה הבישיב ןכמ-רחאלו "ןויצל ןושאר" תבישיב
הכז המלשו ,ןולוח ריעב ןוירוג-ןב תנוכש ברכ ןהכמ - א"טילש יכדרמ 'ר ח"הרה א"טחלבי - ויבא
.םידיסחהו תודיסחה יכרד לע לודגל

הבר תויח חיפה ףא אוה .תודיסחו הלגנ לש השודג הנמ לע רובעל קיפסה ,ולש 'הצובק'ה תנשב
.הלואגה תרושב תצפהב תובר קסעו ,מ"המ ש"דא ק"כ יניינמב ללפתהל דיפקה ,וירבח ראשב

אוה .וננועובשב "770-ב םימת לש ונמוי" רודמה תא ךרע ,םישדוח המכ ךשמב ,הרבעש הנשב
תא קזחל חילצה תדחוימה וכרדבו ,לבת יבחרב םיתב יפלאל 770 לש יווהה תא איבהל ביטיה
.א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש תידיימה תולגתהב םיארוקה תנומא


והש תעל-תעמה לכבו ,קראפ-ורובב "תדה ירמוש" תויולהה תיבב תופוגה והש תבשה ךשמב
,תפסונ הצובק סטייה-ןוארקמ האצי תועש המכ ידימ .םיליהת יקרפ וארקו םוקמב םימימת
.תמדוקה הצובקה תא הפילחהש

תיזחב ,ייווקראפ-ןרעטסיא תרדש תא םימימתהו ש"נאמ תואמ ושדג תבשה-תאצ רחאל העשכ
תאפמ .הצרא וכרדב ,770 דיל היולהה עסמ רבע 9:45 העשב .תונוראל תישירח היפיצב ,770
.םימימתה לכ םשב הליחמ ןמכייט לדנעמ-םחנמ 'תה שקיב ,ןמזה רצוק

םיסובוטוא השולש לש הרייש םהירחאו ,"ידנק" ש"ע הפועתה-הדש ןוויכל וכישמה תונוראה
.ןתינ היהש םוקמל דע תונוראה תא ווילש ,םיבר םייטרפ םיבכר דועו םימימתב םיסומע

תלהנה םשב םילבא םוחינל הצרא עסנ ,יקסבוקבל יולה ןמלז-רואינש ג"הרה ,הבישיה שאר
ה"ע רוא לש ובוריקב בר וקלחש ימו הבהו תחפשמ יריקימ ,גרבנזור קחצי-ףסוי 'תהו ,הבישיה
.תולוכשה תוחפשמה תשולש תא םחנל ,םימימתה חילשכ אוה ףא עסנ ,ד"בח תודיסחל


הרבע יקסבומיחנ המלש 'תה לש ותייוולה .שדוקה-ץראב םג וכרענ םיפתתשמ-תובר תויוולה
םימימת-יכמות תבישיו "םחנמ תיב" תסנכה-תיב דיל ןושאר םוי לש םיירהצה-רחא תועשב
לש בר להק ןוראה תא הוויל ןולוחב ןהו ד"בח-רפכב ןה .ןולוחל הכרדב ,ד"בח-רפכב
לכ ופתתשה ד"בח-רפכב היוולהה עסמבו ,םידומילה לספסל וירבחו םידידי ,החפשמ-יבורק
.םינש שש הב דמל חונמהש ,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת-יכמות תבישי תלהנהו ידימלת

ןימלעה תיב לא הלופעבש ותיבמ ןושאר םוי לש ברעה תועשב האצי ןוטיב איג 'תה לש ותייוולה
ד"בח ידיסח תבישי ישארו ,ריעה בר ,ינויצ ברה םשארבו ,ןוראה תא וויל םישנא תואמ .ריעב
דע ךישמה םשמו ,ד"בח תסנכה תיב דיל דמע היוולהה עסמ .חונמה דמל הב ,תפצב שטיוואבויל
.יתרטשמ יווילב ןימלעה תיבל

שאר םשבו ,ומשב .החפשמה תשקבל ,יקסנאשליו קחצי ףסוי ברה רביד ,ללוגה תמיתס רחאל
לכ םשבו ,היוולהל עיגהל קיפסה אלש 770-ב תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
םשקביו וניאישנ וניתוברל ךליש איגמ יקסנאשליו ברה שקיב - ויריכמו ויעדוי ,ד"בח ידיסח
ךלמ יברה תולגתהב המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהל דע ,םיבורמ םימחר ונילע ררועל
םהילע םיבצמ םנשי יכ רמאש ,ריעה לש ידרפסה הבר ,דוד לאומש ברה רביד וירחא .חישמה
,רמול המ הברה שי ,הזכש יגארט ערואמ ירחא .רובידהמ הפי הקיתשהו ,"ןרהא םודיו" רמאנ
.רתוי הברה םיניבמ הקיתשהמ לבא

עסמ .ינש םוי לש רקובה תועשב ,הלופעב איה ףא המייקתה הבהו רוא 'תה לש ותיוולה
תנשב שידקה תא רוא רמוא היה םש ,"םיריעצ - ריאמ להא" תסנכה תיב לא ותיבמ אצי היוולהה
וידידי תואמ ופתתשה היוולהה עסמב .ןימלעה תיבל םשמו ,ד"יה ומא לע לבאה
.חונמה דמל םהב ,קמעה לדגמבו תפצב ד"בח תובישי תלהנהו ידימלת ללוכ ,ויריכמו

קיפהל ריעה יבשות לש םתבוח לע ,דוד לאומש ברה ,ריעה לש הבר רביד היוולהה ךלהמב
ברה רביד ןכ ומכ .ריעה יבשות םהינשש רואו איג םימימתה לש הלופכה הידגרטהמ םיחקל
ומוקי ,םיתמה תייחתב ונימאהש םיקידצהש א"בטירה ירבד תא איבה וירבדבש יקסנאשליו
,הנושאר םימקהמ היהי - םיתמה תייחתב הרוהט הנומאב ןימאהש ,רוא םגש יאדוו ,םלוכ ינפל
שיגדהש ,גרבנזור ןועמש ברה רביד וירחא .שממ דימ "רפע ינכוש וננרו וציקה" דועייה םויקב
.חישמה ךלמ יברה לש ותולגתהב רוא לש הרוהטה ותנומא תא אוה ףא


ריבגהל ,770 - תיזכרמה ל"תות תבישיב םימימתה-םהיחא ןיב טלחוה יגארטה ערואמה תובקעב
.לארשי-תבהאבו הרותה דומילב ףיסוהל ,ןכו ,תודחאה תא קזחלו

םייקתה ,א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ןיינמב תיברע תליפת רחאל ,הלילב ינש םויב
תבישי תלהנה תופתתשהב ,"ובל לא ןתי יחהו" ןמיסב דמעש דחוימ תוררועתה סוניכ 770
.הבישיה ידימלת לכו תיזכרמה םימימת יכמות

.תור ןב ןורי 'תה תאופרל ,קוספב קוספ ,'כ קרפו יברה לש םיליהתה קרפ תאירקב חתפנ סוניכה
תא להקה םע דחי דומלל ןייטשנרב ריאמ 'תה תא ,ןהכ רואינש 'תה ,החנמה ןימזה ןכמ רחאל
ופסינש םימימתהמ דחא לכ לש הנושארה תואב םיליחתמה םיקרפה לש תונושארה תוינשמה
.הנואתב

לע דמע םהב ,וכרדכ ,םירצק םירבד אשנ וואלראמ ןמלק הדוהי ברה ג"הרה ,ארתאד-ארמה
ןה ףא תויהל תוכירצ תובוטה תוטלחהה ןכ לע רשאו ,םימימת השולשב רבודמש הדבועה
הביתכ תכרבב וירבד תא םייס אוה .לעופב השעמל הנדרת תוטלחההש רקיעהו ,ןיוקה תשולשב
חיגשמ שדוקה-ןושלל םגרית ,שידיאב ורמאנש ,וירבד תא .תובוט תורושבו ,הבוט המיתחו
.פאר םחנמ לאיתוקי ברה ח"הרה ,הבישיה

וירבד תא חתפש ,ןיקסר דוד ברה ח"הרה ,הבישיה לש ינחורה הלהנמ גציי הבישיה תלהנה תא
ברה דמע וירבד ךשמהב .םיתמה תייחת ןיינעב קסועה "לארשי לכ" רמאממ עטק לע הרזחב
- עריאש ןוסאל םירושקה םיניינעב טרפבו ,ללכב תובוט תוטלחה תלבקבש תובישחה לע ןיקסר
לכ ינפל הבישיה תלהנהמ תושר תלבק םג ןכו ,בכרב ת"תחו הקדצ תפוק תקזחה לע הדפקה ומכ
םיברועמ ויה הבישיה ידימלתש עריא רשאכ ,רבעב יכ ןיקסר ברה רפיס ,הזל רשקהב .העיסנ
.הלהנהה רושיאב התייה העיסנה םא יברה לאש ,הנואתב

הכירצש תודחאה תא וירבדב שיגדה ,םירגובמה םימימתה גיצנכ רבדל ןמזוהש ,גרבמל ירוא 'תה
.יברה לש וינב ,ונחנא דחא בא ינבש העידי ךותמ ,תועידה יקוליח תורמל ,םימימתה ןיב תויהל

םולשבא ןנכית דציכ ראותמ םש ,לאומש רפסמ םישגרמ םיעטק טטצמ אוה ןיינעה תשחמהל
,באוימ שקיב ,םידרומה דגנ ברקה לא אצי דוד רשאכ - לכה תורמלו ,וגרוהלו ויבא דודב דורמל
,םידרומה לומ המחלמב חצינ דוד לש ואבצ ,לעופל ."םולשבא רענל ,יל טאל" :יתיאו ישיבא
לע דודל רשבל ואב באוי לש ויחילש רשאכ .םולשבא תא גרהו דוד תארוה תא רפה באויו
םהיתובושתמ ןיבה רשאכו ,"?םולשבאל ,רענל םולשה" :הנושארה ותלאש התייה ,ןוחצינה
ינב ,ותכלב רמא הכו .ךביו רעשה תיילע לע לעיו" ,דואמ זגר - םולשבא תמ יכ תוקמקמחה
."ינב ינב םולשבא ,ךיתחת ינא יתומ ןתיי ימ ,םולשבא ינב ינב םולשבא

רשאכ םג :םיחקלה תא גרבמל ירוא 'תה קיפה ,ונבל בא תבהאל רתויב תישחומה המגודה יהוז
.ונבל באה לש ותבהאב עגופ אל הז לכ - ל"חר וגרוהל ןנכתמ ףאו ,ויתחת רתוח ונב יכ באה עדוי
תעדל םיבייח ,"רעדניק סנ'יבר םעד ךאד ריא טייז" יברה דיעה ונילע ,יברה לש וינבכ ,ונחנא
םיכירצ ונא ךכ - היהנ וב בצמו דמעמ לכב ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ונלוכ תא בהוא יברהש םשכש
.םיאצמנ םה םהב בצמו דמעמ לכב ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םימימתה וניחאמ דחא לכ תא בוהאל

,םייוסמ םוחת בבחמ םדא לכ ."התא ימ ךל רמואו ךירבח םה ימ יל רומא" רמואה ללכ ונשי
שי .תוניינעתה ימוחת שי םימימתה ןיב םג .םוחת ותוא תא םיבבחמה םישנאל רבחתהל הטונו
םימימת שיש ,בצמ רצונ .דועו ,תיד"בחה הירוטסיהב םיניינעתמה שי ,םינוגינב םיניינעתמה
םיבורקה םיניינעב איה ףא תקסועה ,תמייוסמ םירוחב תצובק םע םירבדמ םירבדה עבטמש
.םירחאה םימימתל בל תמיש יד םישידקמ םניא ןווכתמב אלשו ,םבילל

ינב ,תחא החפשמ ,םימימת ןיבש הנקסמל עיגהלו ,'םיבשוח תושעל' ונילע המוש ,וז השק העשב
לכש הבוט הטלחה לבקל ךירצ ילוא .תוניינעתה ימוחת יפל םירבח גלטקל ךייש אל - דחא בא
ןיינע תא שיגדהל ידכ - ולש םימוחתב ןיינעתמ וניאש רוחב םע אקוד דומיל רועיש עבקי רוחב
ונתויה תדובע תא שיגדנ רשאכו .תוקלחתהמ הלעמל ,תחא החפשמ ונתויה תדבוע תאו ,תודחאה
לש םתגרד תא םילגמ ךכבש ב"נשת םירופיכה םוי ברעב יברה רמא רבכ ירה - וניבאל "םינב"
הלואגב ,"ינוחצינ ינב ינוחצינ רמאו ךייח אק ה"בוק" זאו ,תומצעב םישרשומ םהש יפכ לארשי
.המילשהו תיתימאה

וירבד תא חתפ ,ןוגרפיא ישיבא 'תה א"טחלבי ,איגו רוא םימימתה לש םרבח ,אבה רבודה
,םידוהיב ךרענש םורגופ ךלהמב ודדשנש ןיליפת ולצא אצמנש יוג רלדנס ותוא לע עודיה רופיסב
...רלדנס ימצעב ינא :רמולכ ,"קינשאפאס םאס" אוהש בישה - ןיליפתה ול ןיינמ הלאשלו

,ןיליפתמ רתוי םירקי םימימת ...לענ אל םה םימימתש ,ןוגרפיא ישיבא 'תה רמא ,תעדל ונילע
,םימימת לש לודגה םכרעב ריכהל ךירצ .הרותל ומדק לארשי ירהש ,הרות רפסמ רתויו
םיסחייתמ רשאכש ןבומכ .שדוק יצפחל םיסחייתמש שדוק-תדרח התואב םימימתל סחייתהלו
ויהיש ךייש אל - ורבח לש ויתולעמ תא ריקומו ךירעמ דחא לכ רשאכ ,םימימתל ךכ
.םימימת ןיב תועיד-יקוליח

םעפ לכב ירה ,תפצב ונדמל רשאכ" :בורקמ ריכה םתוא ,איגו רוא לע טעמ רפיס וירבד ךשמהב
םג .עייסלו רוזעל חמש דימת .הביבסב אצמנ רואש ונעדי ,הבישיה םלואל סנכנ היה חרואש
םיכרצנה םיינכטה םיטרפה תא םרובע רדסל גאדו ,וירבח תא חכש אל 770-ל עיגה רשאכ
.'הצובק'ה תנשל העיסנה תארקל

םליש איגש דחא רוחב לע עדוי ינא תישיא .תומסרופמה ןמ ןה איג לש תובוטה ויתודימ םג"
היה לוכי קרש ימ לכל רזעל תויהל ידכ ץמאמ ךסח אל אוה ...'הצובק'ל יברל אוביש ידכ ופסכמ
."ול רוזעל

רבודמ יכ וירבדב שיגדה ,קרוי-וינבש שובטלפ תנוכשל יברה חילש ,בורביל ןמלז רואינש ברה
תונפהל ךירצ הז עוזעז .ד"בח ידיסחמ דחאו דחא לכ תא עזעזל תבייחש ,תיתחפשמ הידגרטב
ועריאש םיבר תונוסא יכ" ,רמא ,"ינחוטב" .חישמה ךלמ יברה לש ותולגתה זוריזל הלועפ יקיפאל
ףתושמ דומילב םימייקה תועידה יקוליח תא םיבשיימ ויה וליא םיענמנ ויה ,ונינחמב הנורחאל
."הבחר המכסה ךותמ ולא תוחיש יפ לע הלועפ ךרד תייוותהו ,יברה תוחיש לש

:טושפה חקלה תא םיחכוש טעמכ ,הידגרטהמ קיפהל ךירצש םיינחורה םיחקלב קוסיע בורמ
רהזיהל םימימתהמ שקיבש ,רמורפ קחצי 'תה לש וירבדב הלעוה הז אשונ .םיכרדב תוריהז
רפסמ שידקה וירבד ךשמהב .בכרב הקדצ תפוקו ת"תח אלל ךרדל תאצל אלש ןבומכו םיכרדב
היה השעש המ לכש ידיסח רוחבכ בטיה ריכה ותוא ,ה"ע יקסבומיחנ המלש 'תה לש ורכזל םילימ
.יברל חור תחנ תושעל ןכ ןוצר ךותמ

.דימשדלוג םוחנ 'תה ידי לע (תרגסמ האר) סוניכה תוטלחה תאירקב לעננ סוניכה

* * *

םייוקי שממ דימו ףכיתו ,הרמה תולגה לש םינורחאה תונברקה תשולש ולא ויהיש ןוצר יהי
םהו "רפע ינכוש וננרו וציקה" ,"םינפ לכ לעמ העמד םיקולא 'ה החמו חצנל תוומה עליב" דועייה
.םכותב

ק"הלב - ישאר ףדל רוזח